Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez AIT Spółkę z o.o. w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000691066, NIP 7010710474, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym shop-ait.com, zwanym dalej Klientem, a AIT Sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym shop-ait.com. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez AIT Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
§ 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
 1. Przedmiotem sprzedaży są licencje na oprogramowanie, usługi lub produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego shop-ait.com.
 2. Wszystkie produkty i usługi oferowane w sklepie internetowym shop-ait.com są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego shop-ait.com wyrażone są w złotych polskich lub również w dolarach amerykańskich lub euro. Po dodaniu do koszyka ceny powiększają się o podatek VAT zgodny z siedzibą Klienta, jeśli nie wskazano inaczej. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki, jeśli takowa występuje. W zależności od lokalizacji Klienta niektóre transakcje mogą wymagać przeliczenia obcej waluty lub być przetwarzane w innym kraju. W przypadku użycia karty debetowej lub kredytowej bank Użytkownika może naliczyć dodatkowe opłaty za te usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z bankiem.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego shop-ait.com.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. przelewem, przed dostawą towaru lub usługi na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  2. poprzez system płatności elektronicznych.
 7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa AIT Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: AIT Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa lub elektronicznie na adres kontakt@ait.group. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji AIT Sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie AIT Sp. z o.o. może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę AIT Sp. z o.o. kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych, AIT Sp. z o.o. może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę AIT Sp. z o.o. kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 15. Wybór automatycznego odnawiania. Przy założeniu, że automatyczne odnawianie okresu świadczenia usług jest dozwolone w kraju, regionie, prowincji lub stanie Klienta, Klient może zdecydować o automatycznym odnawianiu produktów lub usług na koniec ustalonego okresu obsługi. AIT Sp. z o.o. wyśle Klientowi pocztą elektroniczną przypomnienie przed każdym automatycznym odnowieniem subskrypcji produktu lub usługi. Gdy AIT Sp. z o.o. przypomni Klientowi, że wybrał automatyczne odnawianie produktu lub usługi, może automatycznie odnowić produkt lub usługę Użytkownika na koniec bieżącego okresu obsługi i obciążyć go za okres obowiązywania odnowienia opłatą w wysokości aktualnej w czasie odnowienia, chyba że Klient anuluje produkt lub usługę w sposób opisany poniżej. AIT Sp. z o.o. przypomni także Klientowi, że obciąży wybraną metodę płatności opłatą z tytułu odnowienia niezależnie od tego, czy metoda ta została zarejestrowana w dniu odnowienia czy określona później. AIT Sp. z o.o. przekaże także Klientowi instrukcje dotyczące możliwości anulowania produktów lub usług. Aby uniknąć wystawienia faktury za okres odnowienia, Klient musi anulować produkt lub usługę przed datą odnowienia.
 16. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 17. Klient przed zakupem, ma prawo do bezpłatnego (zgodnie z umową licencyjną danego produktu) przetestowania oprogramowania na urządzeniu, na którym będzie chciał z oprogramowania korzystać po zakupie.
 18. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 19. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.
§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.shop-ait.com i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym shop-ait.com,
  2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  4. opiniowania bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient ma możliwość: wyrażenia swobodnej i odrębnej zgody na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie AIT Sp. z o.o. i przetwarzaniu ich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”. Po udzieleniu zgody dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy przez Sprzedającego,
   2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy shop-ait.com,
   3. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego shop-ait.com,
   4. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu shop-ait.com z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu shop-ait.com.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.shop-ait.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Domniemuje się, że Użytkownik zaakceptował nowy regulamin jeśli nie zgłosi on uwag w formie elektronicznej na adres kontakt@ait.group
 9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym shop-ait.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość anulowania transakcji, jeśli zakupiony produkt jest niezgodny z przeznaczeniem – dotyczy to szczególnie licencji na program JPK Raportowanie.
 12. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.
§ 4 DOSTAWA
 1. Dostawy produktów i usług zamawianych w Sklepie Internetowym shop-ait.com realizowane są w formie elektronicznej i przekazywane na adres wskazany przez Użytkownika w czasie rejestracji.
 2. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Przy, czym sprzedawca zastrzega że realizacja zamówienia zostanie wykonana dopiero po dokonaniu pełnej płatności za zamówienie.
 3. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 4. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
§ 5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania towarów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby AIT Sp. z o.o. (wskazany w tytule niniejszego Regulaminu). AIT Sp. z o.o. umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ait.group.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 3. Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Towar (jeśli został dostarczony w sposób inny niż elektronicznie) należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Uprawnienia i obowiązki określone w paragrafie 5 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). shop-ait.com.
§ 6 REKLAMACJE
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamowany towar (jeśli został dostarczony w formie innej niż elektroniczna) należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 5. Reklamowane oprogramowanie może zostać naprawione w formie aktualizacji.
 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku AIT Sp. z o.o. jest Inspekcja Handlowa (uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).
 8. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadne z postanowień tego ograniczenia odpowiedzialności nie wyklucza ani nie ogranicza przepisów o ochronie konsumentów bezwzględnie obowiązujących na Terytorium Użytkownika ani innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można wykluczyć.
  1. AIT Sp. z o.o. oraz pośrednicy i przedstawiciele prawni AIT Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za straty finansowe.
  2. AIT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane Materiały Użytkownika, ani za treści i materiały przesyłane przez użytkowników lub działania podejmowane przez użytkowników. Takich treści i działań nie można przypisać AIT Sp. z o.o., nie reprezentują też one opinii AIT Sp. z .o.o.
 9. Prawem właściwym dla wykładni wszystkich roszczeń związanych z bezpłatnymi usługami i produktami lub usługami i produktami nabytymi odpłatnie w shop-ait.com jest prawo Polskie. W zakresie jurysdykcji, do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży lub z nimi związanych sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby AIT Sp. z o.o.