§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez AIT Spółkę z o.o. w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000691066, NIP 7010710474, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym shop-ait.com, zwanym dalej Klientem, a AIT Sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą.
  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym shop-ait.com. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez AIT Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.