§ 6 REKLAMACJE

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamowany towar (jeśli został dostarczony w formie innej niż elektroniczna) należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 5. Reklamowane oprogramowanie może zostać naprawione w formie aktualizacji.
 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku AIT Sp. z o.o. jest Inspekcja Handlowa (uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).
 8. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadne z postanowień tego ograniczenia odpowiedzialności nie wyklucza ani nie ogranicza przepisów o ochronie konsumentów bezwzględnie obowiązujących na Terytorium Użytkownika ani innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można wykluczyć.
  1. AIT Sp. z o.o. oraz pośrednicy i przedstawiciele prawni AIT Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za straty finansowe.
  2. AIT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane Materiały Użytkownika, ani za treści i materiały przesyłane przez użytkowników lub działania podejmowane przez użytkowników. Takich treści i działań nie można przypisać AIT Sp. z o.o., nie reprezentują też one opinii AIT Sp. z .o.o.
 9. Prawem właściwym dla wykładni wszystkich roszczeń związanych z bezpłatnymi usługami i produktami lub usługami i produktami nabytymi odpłatnie w shop-ait.com jest prawo Polskie. W zakresie jurysdykcji, do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży lub z nimi związanych sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby AIT Sp. z o.o.