§ 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży są licencje na oprogramowanie, usługi lub produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego shop-ait.com.
 2. Wszystkie produkty i usługi oferowane w sklepie internetowym shop-ait.com są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego shop-ait.com wyrażone są w złotych polskich lub również w dolarach amerykańskich lub euro. Po dodaniu do koszyka ceny powiększają się o podatek VAT zgodny z siedzibą Klienta, jeśli nie wskazano inaczej. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki, jeśli takowa występuje. W zależności od lokalizacji Klienta niektóre transakcje mogą wymagać przeliczenia obcej waluty lub być przetwarzane w innym kraju. W przypadku użycia karty debetowej lub kredytowej bank Użytkownika może naliczyć dodatkowe opłaty za te usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z bankiem.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego shop-ait.com.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. przelewem, przed dostawą towaru lub usługi na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  2. poprzez system płatności elektronicznych.
 7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa AIT Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: AIT Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa lub elektronicznie na adres kontakt@ait.group. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji AIT Sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie AIT Sp. z o.o. może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę AIT Sp. z o.o. kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych, AIT Sp. z o.o. może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę AIT Sp. z o.o. kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 15. Wybór automatycznego odnawiania. Przy założeniu, że automatyczne odnawianie okresu świadczenia usług jest dozwolone w kraju, regionie, prowincji lub stanie Klienta, Klient może zdecydować o automatycznym odnawianiu produktów lub usług na koniec ustalonego okresu obsługi. AIT Sp. z o.o. wyśle Klientowi pocztą elektroniczną przypomnienie przed każdym automatycznym odnowieniem subskrypcji produktu lub usługi. Gdy AIT Sp. z o.o. przypomni Klientowi, że wybrał automatyczne odnawianie produktu lub usługi, może automatycznie odnowić produkt lub usługę Użytkownika na koniec bieżącego okresu obsługi i obciążyć go za okres obowiązywania odnowienia opłatą w wysokości aktualnej w czasie odnowienia, chyba że Klient anuluje produkt lub usługę w sposób opisany poniżej. AIT Sp. z o.o. przypomni także Klientowi, że obciąży wybraną metodę płatności opłatą z tytułu odnowienia niezależnie od tego, czy metoda ta została zarejestrowana w dniu odnowienia czy określona później. AIT Sp. z o.o. przekaże także Klientowi instrukcje dotyczące możliwości anulowania produktów lub usług. Aby uniknąć wystawienia faktury za okres odnowienia, Klient musi anulować produkt lub usługę przed datą odnowienia.
 16. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 17. Klient przed zakupem, ma prawo do bezpłatnego (zgodnie z umową licencyjną danego produktu) przetestowania oprogramowania na urządzeniu, na którym będzie chciał z oprogramowania korzystać po zakupie.
 18. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 19. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.